top of page

Regulamin sprzedaży

 

I.. Definicje

1. Sprzedawca - Eudokia ARTS Productions Iwona Siemieniuk; adres do kontaktu: info@dobryoddech.pl

2. Strona internetowa – www.dobryoddech.pl

3. Publikacja - cyfrowa kopia e-booka "Przypomnij sobie swój oddech. Poradnik transformacji oddechu" w formacie PDF, 65 stron, ISBN 978-83-967062-0-1, przeznaczona do użytku osobistego, bez prawa dalszego udostępniania, użyczania, kopiowania, czy udzielania dalszych licencji.

4. Kupujący – każdy podmiot nabywający e-book "Przypomnij sobie swój oddech. Poradnik transformacji oddechu" zgodnie z Ofertą oraz  Regulaminem.

5. Oferta - oferta sprzedaży Publikacji umieszczona na Stronie internetowej Sprzedającego.

6. Polityka prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych umieszczone na Stronie internetowej Sprzedawcy.

7. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży.

8. Ustawa o prawie autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

​II.  Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zakupu Publikacji przez Kupującego, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron z tym związane.

2. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

3. Kupujący składając zamówienie i dokonując płatności  zgodnie z Ofertą oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności i akceptuje je bez zastrzeżeń.

4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

III. Dane osobowe - zasady przetwarzania

 

1. Kupujący przekazuje Sprzedawcy niezbędne do zrealizowania zakupu Publikacji dane osobowe poprzez dostępne na Stronie internetowej formularze lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Ofercie.

2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Eudokia ARTS Productions Iwona Siemieniuk, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skarbka z Gór 19 B/40, posługująca się NIP: 543-183-71-71 oraz adresem e-mail: eudokiaarts@gmail.com.

3. Dane osobowe przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej przetwarzane są w celu zrealizowania transakcji sprzedaży Publikacji.

4. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania transakcji sprzedaży.

6. Sprzedawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Polityce prywatności  (dostarczyciele domeny i hostingu).

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z Polityką prywatności.

 

 

IV. Zamówienie

 

1. Kupujący dokonuje płatności za Publikację zgodnie z zasadami określonymi w Ofercie, w tytule płatności wpisując "e-book Przypomnij sobie swój oddech".

2. Kupujący przesyła potwierdzenie płatności na adres info@dobryoddech.pl wraz z podaniem adresu e-mail, na który Publikacja ma być wysłana. 

3. Zgodnie z wymogiem Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, dołącza w treści maila klauzulę o zrzeczeniu się prawa do odstąpienia o następującej treści:
"Rezygnuję z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli otrzymam e-book przed upływem terminu do odstąpienia, tj. przed upływem 14 dni od zakupu."

4. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności we wskazany w Ofercie sposób oznacza akceptację Polityki prywatności i Regulaminu.

5. Nie później niż w ciągu 72 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, Publikacja zostanie wysłana na podany adres e-mail.

6. Konieczność wystawienia dowodu zakupu w formie faktury VAT należy zgłosić w e-mailu z potwierdzeniem płatności.

7. Z chwilą udostępnienia Publikacji poprzez wysłanie na adres e-mail, zostaje udzielona Kupującemu licencja na korzystanie z Publikacji w zakresie określonym w Regulaminie oraz Ofercie.

8. Wszelkie problemy w realizacji zamówienia lub płatności należy  zgłosić wysyłając e-mail na adres info@dobryoddech.pl

 

IV. Licencja na korzystanie z Publikacji

 

1. Publikacja stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego, Publikacja przeznaczona jest do użytku wyłącznie osobistego, bez prawa do dalszego rozpowszechniania, udostępniania, czy użyczania, nieodpłatnego lub odpłatnego, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy. 

3. Kupujący może zapisać Publikację na swoich urządzeniach końcowych lub wydrukować Publikację do użytku własnego zgodnie z zakresem licencji

4. Użytek inny niż określony w ust. 1 i 2 powyżej stanowi naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim.

5. Kopiowanie całości lub fragmentów Publikacji bez wyraźnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim.

6. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony.

7. Kupujący nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Publikacji ani odsprzedaży publikacji.

8. Użycie Publikacji w inny niż określony w niniejszym Regulaminie sposób (licencja rozszerzona), powinno być przedmiotem odrębnej umowy między Kupującym a Sprzedawcą i indywidualnych ustaleń.

 

V. Dozwolony użytek publiczny

 

1. Biblioteki publiczne oraz inne podmioty uprawnione do dozwolonego użytku z mocy art. 28 ustawy o Prawie autorskim, są zwolnione z obowiązku nabycia licencji rozszerzonej, na zasadach określonych poniżej.

2. Cyfrowa kopia Publikacji jest umieszczana na serwerze biblioteki publicznej (lub innego podmiotu uprawnionego), z którego może być pobrana na komputer użytkownika – przy czym kopia może być pobrana wyłącznie w okresie użyczenia, a po jego upływie użytkownik nie ma możliwości korzystania z pobranej przez siebie kopii i powinien usunąć ją ze swojego urządzenia końcowego lub zakupić u Sprzedawcy egzemplarz Publikacji do użytku osobistego.

3. Jedna zakupiona do księgozbioru kopia Publikacji może być udostępniona jednocześnie jednemu użytkownikowi. Po zwróceniu wypożyczonego e-booka użytkownik nie może mieć do niej dostępu, chyba, że wypożyczy ją ponownie lub prolonguje wypożyczenie.

4. Publikacja może być czasowo udostępniana użytkownikom przez podmioty wymienione powyżej w takiej ilości, jak liczba nabytych cyfrowych egzemplarzy.

5. Sprzedawca oraz autorka Publikacji skorzystali z prawa określonego w art. 35 [2] Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i złożyli stosowne oświadczenie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

 

VI. Reklamacje

 

1. W ciągu 14 (czternastu) dni od zakupu, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację wysyłając e-mail na adres info@dobryoddech.pl, w temacie wiadomości wpisując „reklamacja” w przypadku: problemów z dostępem do Publikacji, pobraniem lub otwarciem pliku z Publikacją, w szczególności gdy plik zawierający Publikację okaże się uszkodzony lub gdy Publikacja nie została dostarczona w terminie zgodnie z zasadami Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz określać preferowany sposób kontaktu z Kupującym

3. Reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Reklamacje zgłoszone po upływie 90 dni od dnia udostępnienia Publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 stycznia 2023 r.

bottom of page