top of page

Szkoły Tantry: Kaula, Mishra i Samaya

Autor: Swami Jnaneshwara Bharati

Tłumaczenie wybranych fragmentów, przypisy i podsumowanie: Dobry Oddech


Tantra uważa wszechświat za manifestację czystej świadomości. Według nauk tantrycznych, poprzez proces manifestacji świadomość dzieli się na dwie części, które nie mogą istnieć, bez siebie, są nierozdzielne (choć mogą się wydawać osobne, w istocie pozostają jednym i tym samym). Jeden aspekt pozostaje jako cecha statyczna, nie posiadająca formy (shiva), podczas gdy drugi jest aspektem dynamicznym, przejawionym (shakti). Oba aspekty współistnieją wiecznie, jak atrament i napisane nim słowo, które - choć są jednym i tym samym - wydają się oddzielne.


Ścieżka tantryczna polega na poznaniu tych obu aspektów naraz jako jedności. Poprzez proces przebudzenia kundalini, można [bezpośrednio] doświadczyć ich unii. W tradycji himalajskiej Yoga, Vedanta i Tantra są praktykami współtowarzyszącymi.


W większości współczesnych odniesień do Tantry wspomina się o dwóch drogach, "lewej ręki" i "prawej ręki". Wielu nie jest świadomych nawet tego rozróżnienia, uważając całą wiedzę tantryczną za przynależną do Tantry "lewej ręki". To pojmowanie Tantry nie jest kompletne. Droga "prawej" i "lewej ręki" to tylko odmiany jednej ze szkół Tantry, szkoły Kaula (wśród tych trzech szkół wyróżnia się jeszcze wiele pomniejszych). Wyższe Tantry to Mishra i Samaya. Różnice między tymi trzema szkołami opisane są poniżej (wielu spośród współczesnych praktyków nie jest świadomych istnienia Mishra Tantry i Samaya Tantry; nieświadomie posługują się słowem "Tantra" odnosząc się do Kaula Tantry.


W p r o w a d z e n ie

------------------------------------------------------

Często naucza się, że istnieją dwie szkoły Tantry, ścieżka "lewej ręki" i "prawej ręki", w zależności od natury stosowanych praktyk. Są to w rzeczywistości odmiany tylko jednej szkoły, szkoły Kaula Tantra. Pozostałe dwie to szkoły Mishra Tantra i Samaya Tantra. Wszystkie systemy lub metody Tantry należą do jednej z tych trzech szkół, chociaż w ramach tych trzech może istnieć wiele poddziałów. Szkoła Kaula Tantra wykorzystuje zewnętrzne praktyki i rytuały, podczas gdy szkoła Samaya Tantra opiera się na procesach całkowicie zinternalizowanych. Szkoła Mishra Tantra łączy zewnętrzne praktyki i rytuały z praktykami wewnętrznymi. Te trzy szkoły różnią się charakterem praktyk, przy czym Kaula Tantra stoi najbardziej na zewnątrz, Mishra Tantra zmierza już do wewnątrz, a Samaya Tantra jest dla tych przygotowanych do wykonywania zaawansowanych praktyk wewnętrznych. Świadoma, świadomy istnienia wszystkich trzech szkół tantrycznych, czujnie dostrzeżesz, w jaki sposób Tantra może wpasować się w twoje osobiste praktyki duchowe, nie ograniczając cię do wyboru między dwiema ścieżkami Kaula Tantry. Każda z trzech szkół Tantry wierzy w oczyszczenie ciała, oddechu, umysłu i utajonych wspomnień zwanych samskarami, które są siłą napędową karmy. Proces ich oczyszczania nazywa się bhuta shuddhi, co oznacza oczyszczanie pięciu elementów: ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni, na różne sposoby, w zależności od tego jak się te samskary manifestują. Każda ze szkół Tantry praktykuje również metody budzenia duchowej energii kundalini, chociaż metody i osiągane jakości mogą się różnić. Niektóre metody Tantry są nauczane pod nazwami Kundalini Yoga lub Kriya Joga.


Ś w i a d o m o ś ć i s t n i e n i a 3 s z k ó ł

Aby dać wyobrażenie o tym, jak niewielka jest świadomość społeczna 3 szkół Tantry, w wyszukiwarce Google przeprowadzono analizę, ile stron internetowych zawiera te różne terminy (październik 2002, i * stan na marzec, 2005). Oto wyniki:


Wyszukiwane słowo - Liczba wzmianek:

Tantra 429.000 (2.480.000*)

Kaula Tantra 38 (284*)

Mishra Tantra 2 (84*)

Samaya Tantra 4 (24*)

Kaula-Mishra-Samaya-Tantra 8 (31*)


K a u l a T a n t r a

------------------------------------------------------

Kaula Tantra skupia się na zewnętrznych praktykach i rytuałach. Tantrycy drogi "lewej ręki" w swoich praktykach wykorzystują wino, mięso, ryby, psychodeliki, mudry i kontakt seksualny. Tantrycy drogi "prawej ręki" rytuały te wykonują jedynie symbolicznie.


Kaula Tantra koncentruje swoją praktykę na czakrze Muladhara, pierwszej czakrze u podstawy kręgosłupa. Praktyki Kaula Tantry to trening panowania nad niższymi pragnieniami i fizycznymi potrzebami ciała. Energia przebudzenia kundalini jest uważana za boską siłę symbolizującą aspekt żeński czystej świadomości i należy ją czcić, zamiast wykorzystywać do zwykłego zaspokojenia zmysłów.


Niektórzy tantrycy szkoły Kaula "prawej ręki" wyjaśniają, że ich praktyka stoi wyżej niż "lewej ręki", ma wymiar jedynie symboliczny. Niektórzy tantrycy szkoły Kaula "lewej ręki" tłumaczą, że to ich praktyki stoją wyżej ze względu na ich tajność, podkreślając, że trudniej znaleźć kompetentnego ich nauczyciela.


Jednak obie drogi Kaula Tantry pomijają fakt, że szkoły Mishra i Samaya są bardziej zaawansowane niż którakolwiek ze szkół Kaula. Być może dzieje się tak z powodu ludzkiej natury, która chce przedstawić istniejący poziom jako inny niż jest w rzeczywistości.


Wiele zostało napisane o praktykach Kaula Tantry (choć jeszcze więcej nie zostało spisane). Badacze sanskrytu mają dostęp do wielu tysięcy rękopisów o mantrach i rytuałach, które opisują te praktyki. Niektóre z nich są podobno pożyteczne, niektóre mają wartość jedynie anegdotyczną.


Dla ucznia poszukującego właśnie tej ścieżki, jest wiele miejsc, gdzie może się udać, nauczycieli, od których może się uczyć, książek i rękopisów do studiowania, rytuałów do wykonania. Nie ma w tym nic dziwnego, że Kaula Tantra stała się tak dobrze znana współcześnie. Jednakże uczeń powinien być ostrożny przy wyborze nauczyciela, gdyż wydaje się, że większość dostępnego przekazu rozmija się z autentycznymi naukami. Część współczesnych praktyk, które są nazywane Tantrą, to jedynie hedonizm z duchową etykietą. Nauczane są przez osoby o nikłej wiedzy i doświadczeniu autentycznej Kaula Tantry, czy wyższych [bardziej wewnętrznych] szkół Tantry.


M i s h r a T a n t r a

------------------------------------------------------

Wyżej od szkoły Kaula Tantry znajduje się szkoła Mishra. Mishra Tantra wykorzystuje zarówno rytuały zewnętrzne jak i wewnętrzne, jest wiec mieszaniną. Mishra oznacza "mieszany". Mishra Tantra koncentruje swoje praktyki na czwartej czakrze, w centrum serca (Anahata), gdzie praktykuje się oddanie boskiej matce, żeńskości, czy kreacyjnej zasadzie wszechświata.


Praktyki Mishra Tantry są wewnętrzne (antaryaga), kierują jednopunktowy umysł do wewnątrz. Pudże, rytuały są wykonywane w przestrzeni umysłu, określa się je więc jako manas puja, rytuały umysłowe. Wykonywane są z uczuciem oddania i nieprzywiązywania się, nie angażują żadnych zewnętrznych przedmiotów.


Energia płynąca z obudzenia kundalini wznosi się z czakry podstawy (Muladhara) do czakry serca [Anahata], do przestrzeni między piersiami, gdzie doświadcza się jej jako kontaktu z boskością.


S a m a y a T a n t r a

------------------------------------------------------

Wyżej [bardziej wewnątrz] od szkół Kaula Tantry i Mishra Tantry jest Samaya Tantra. To czysta praktyka jogiczna, bez żadnych rytuałów zewnętrznych. Jej wyłącznym celem jest samorealizacja, prowadząca do ostatecznego wyzwolenia (moksha).


Słowo Samaya dosłownie znaczy "Jestem z tobą", odnosząc się do wewnętrznego daru energii shakti uzyskanej poprzesz shaktipat - nie oznacza to że jakaś zewnętrzna istota jest z tobą) [shaktipat - łaska oświecenia, która spływa na ucznia przez guru po tym jak wykonał wszelkie powinności starannie i z pełnym zaangażowaniem na ścieżce samourzeczywistnienia; guru - to światło w ciemności, nie musi to być zewnętrzna osoba, może to być twój wewnętrzny guru, światło wiedzy]. Poprzez medytację i boskie wewnętrzne towarzyszenie energii shakti, uczeń jest prowadzony ku nieprzywiązywaniu się do zewnętrznych przyjemności, kierując przebudzoną energię kundalini wyżej, ku duchowemu zjednoczeniu.

Samaya Tantra zaleca praktykę w czakrze korony, Sahasrara chakra, siódmej spośród siedmiu głównych czakr, na szczycie głowy. Podczas podróży energii w górę (urdhva retas) każda z pozostałych czakr jest rozświetlana przez przebudzoną energię kundalini. Medytujący ze szkoły Samaya Tantra koncentrują się na czakrze Ajna, w przestrzeni między brwiami, po czym wykonują praktykę wewnętrzną (antaryaga) w czakrze korony, Sahasrara chakra.


Samaya Tantra i Raja Yoga (opisana w Yogasutrach Patandżalego) są do siebie podobne, choć praktyka Samaya Tantra jest subtelniejsza, jest ścieżką praktykowaną przez nieliczną grupę osób. Jest najbardziej zaawansowaną ze szkół jogi i medytacji. Samaya Tantra zasila się Sri Vidyą, matką wszystkich vidyas, dróg poznania (1). Ze względu na jej subtelniejszą naturę i fakt, że wyższe nauki spływają w drodze medytacji, napisano znacznie mniej o Samaya Tantra niż Kaula Tantra, czy Radża Jodze. Uczeń oczyszcza samskary poprzez ogień guru chakra [czakra nad Ajna chakra] jak również poprzez poznanie intuicyjne.


Tripura: w tradycji Himalajskiej uczeń oczyszcza umysł w praktykując jogiczną medytację jak opisał ją Patandżali w Yogasutrach, wykonując dialog wewnętrzny zgodnie z naukami Vedanty, a następnie pokonuje ostateczną barierę z pomocą Samaya Tantra and Sri Vidya (praktyki Sri Vidya są uznane za najbardziej ezoteryczne praktyki spośród najbardziej znanych religii, choć w miarę upływu czasu zostały zatracone). Jej główną praktyką jest Maha Tripura Sundari, wspaniała, piękna, esencja, świadomość lub rzeczywistość, która zamieszkuje w trzech "miastach".


Tripura - trzy miasta, obejmujące:

  • sferę zewnętrzną - subtelną - przyczynową

  • stan jawy - marzeń sennych - snu głębokiego

  • umysł świadomy - nieświadomy - podświadomy.

Ta, która

mieszka

w trzech

miastach


Kiedy uczeń jest w pełni przygotowany, medytacja w czakrze pomiędzy brwiami, Ajna chakra, może obudzić kanał nazywany brahma nadi, stanowiący przedłużenie kanału sushumny, położonego centralnie wzdłuż [i wewnątrz] kręgosłupa. Świadomość podąża w górę tym kanałem, gdzie natrafia i medytuje na punkcie zwanym Bindu, który jest jak perła, i jest punktem manifestacji, przejawienia samego umysłu. Wówczas, kiedy uczeń jest gotowy, perła zostaje przekłuta lub eksploduje poprzez dar świadomości czy shakti, co nazywane jest shaktipat i stanowi łaskę mistrzowskiego ducha, nazywanego guru. Podobnie jak przy przedzieraniu się przez serię ścian, uczeń doświadcza wielu warstw świadomości i finalnie wyłania się w urzeczywistnieniu Ostatecznej Rzeczywistości, jedności zasady statycznej [Shiva] i dynamicznej [Shakti].

Samaya Tantra jest w istocie bardziej głębokim zjednoczeniem z kreatywną mocą wszechświata, niż praktyką w znaczeniu rytualnym. Przynosi intensywną i niewytłumaczalną radość, poza uwarunkowaniami czasu, przestrzeni i przyczynowości, jako że uczeń staje się niczym boskie dziecko, igrające w polu zjednoczenia reguł wszechświata, zasady boskiej matki i boskiego ojca, doświadcza jedności wszystkiego. To nie tylko doświadczenie samorealizacji, ale też zamanifestowanie jej w każdej z pięciu koshas [warstw, zasłon ostatecznej rzeczywistości: fizycznej - Annamaya kosha, energetycznej - Pranamaya kosha, umysłowej - Manamaya kosha, tej, która wie, prowadzącej do samourzeczywistnienia - Vijnanamaya kosha, samourzeczywistnionej - Anandamaya kosha].


W y b ó r ś c i e ż k i T a n t r y

------------------------------------------------------

Tantra zajmuje się subtelną energią, która która jest istotą, czy podstawą wszystkich fizycznych i umysłowych aspektów naszego istnienia. Na ścieżce duchowej szczerze oddany poszukiwacz ostatecznie doświadczy przebudzenia energii kundalini, niezależnie jaką ścieżkę wybrał. To doświadczenie jest nieuniknione z prostego powodu - ta energia jest rzeczywiście zaczynem wszelkich zewnętrznych manifestacji. Zatem, wielu praktyków ścieżki duchowej wybiera świadomą pracę z tą potężną siłą.


Dla poszukiwaczy o tendencjach teistycznych, którzy potrzebują rytualnych aspektów praktyki, Tantra przychodzi z pomocą. Dla tych którzy mają skłonność do bezpośredniego kontaktu z wewnętrzną energią, zanurzenia się w istotę naszego własnego istnienia - to też odnajdą w naukach Tantry, o ile są do tego przygotowani.


Wybór jest po stronie każdej jednostki, czy dążyć do głębokiej duchowości, czy pozostać na mniej głębokich wodach systemów wierzeń. Jeśli poszukiwacz zdecyduje zanurzyć się głęboko w wewnętrzne istnienie, różne szkoły Tantry oferują ku temu stosowne metody, w zależności od indywidualnych predyspozycji.


T a n t r a, Y o g a i V e d a n t a

------------------------------------------------------

W tradycji mędrców z górskich klasztorów w Himalajach, tantryczne przebudzenie energii kundalini nie jest wyłączną praktyką. Jest ono zbudowane na fundamencie oczyszczenia umysłu poprzez Jogę, jak ją usystematyzował Patandżali w Jogasutrach oraz w drodze dialogu wewnętrznego [self-enquiry] zaczerpniętego z Advaita Vedanty [Niedualistycznej Vedanty].


M a n t r a, Y a n t r a i T a n t r a

------------------------------------------------------

Ponadto, istnieją trzy inne zasady, jako że Mantra, Yantra i Tantra są ze sobą połączone:

  • Mantra dotyczy wibracji dźwięku, zarówno na zewnętrznym jak i na wewnętrznym poziomie

  • Yantra dotyczy wibracji światła i jego emanacji, zarówno na zewnętrznym jak i na wewnętrznym poziomie

  • Tantra dotyczy ich obu, a także metod wychodzenia poza wibracje dźwięku i światła.P o d s u m o w a n i e Autor: Dobry Oddech

------------------------------------------------------

Nauki tantryczne wywodzą się z kultur przedwedyjskich Doliny Indusu, ich esencją są duchowe, mistyczne praktyki prowadzące do samo-urzeczywistnienia człowieka. Słowo "tantra" można interpretować jako "rozszerzenie indywidualnej świadomości ku świadomości uniwersalnej" (2), wyzwolenie z więzienia niewiedzy, uwolnienie od wszelkich strachów i cierpienia. Większość zachowanych tantrycznych pism w postaci oryginalnych manuskryptów wciąż nie została opublikowana. Wiele źródeł naukowych i popularnonaukowych określa narodziny Tantry na V n.e. (3), inne znowu na V-VI w p.n.e. (4), odnosząc się przy tym do zachowanych tekstów tantrycznych; tymczasem nauki przez tysiące lat funkcjonowały w przekazie ustnym, ich wpływ odnaleźć można w najstarszych tekstach wedyjskich. We współczesnym świecie ich postrzeganie jest znacznie zawężone i uproszczone.


Zgodnie z przekazem Samaya Sri Vidya Tantry, pochodzącej z czasów przedwedyjskich, Shiva jest uniwersalną zasadą Ojca, świadomości, uśpionej-statycznej energii męskiej, Shakti jest uniwersalną zasadą Matki, kreacji, działającej-dynamicznej energii żeńskiej. Shakti żyje w trzech światach, trzech miastach, jak opisuje Tripura Upaniszada, będąca częścią Rig Vedy: świecie jawy, świecie marzeń sennych i świecie snu głębokiego. Świecie umysłu świadomego, nieświadomego i podświadomego. W świecie fizycznym (gross - Vaishvanaara), subtelnym (subtle - Tajiasa) i przyczynowym (causal - Prajna).


Tantra miała wpływ na wiele systemów filozoficznych (Yoga, Vedanta, Samkhya) i religijnych (hinduizm, buddyzm) Wschodu, jej przekaz przeniknął w postaci wielu ważnych pojęć, praktyk i rytuałów - weźmy choćby mantry, yantry, czakry, mudry, bandhy, Yoga nidrę, kanały nadi, przebudzenie energii kundalini.

Shakti, kundalini, kundalini shakti, prana - to wszystko wielość leksykalnych form na określenie tej samej boskiej energii, będącej manifestacją potencjalnej energii świadomości (Shiva). Shiva, aspekt statyczny, bezforemny, energia potencjalna, i Shakti, aspekt dynamiczny, manifestujący się w świecie zewnętrznym w różnych postaciach, energia kreująca. Dla uproszczenia, przybliżenia ich ludzkiemu poznaniu, kiedyś nazwano je energią żeńską i męską, co stało się źródłem zasadniczych nieporozumień i błędnych interpretacji. Tantra do dziś wymyka się oficjalnym definicjom i konkretnemu datowaniu, będąc ścieżką która wciąż inspiruje i prowadzi wiele dusz na drodze do samourzeczywistnienia.


Sat-Chit-Ananda, pokój - szczęście - wewnętrzny blask - to nasza prawdziwa tożsamość, od której oddziela nas zasłona umysłu, ogarniętego nieustannym ruchem myśli, wspomnień i fałszywych identyfikacji. Pierwszy krok, to podanie go świadomej koordynacji poprzez praktykę jogicznej medytacji i wedantyjskiego dialogu wewnętrznego. Kolejny, to obudzenie energii kundalini i pokierowanie jej kanałami energetycznymi w ten sposób, by bezpośrednio doświadczyć istoty rzeczywistości, swojej prawdziwej natury. Po co? By w pełni wykorzystać czas dany nam na tej Ziemi, świadomie przejść tę drogę, którą sobie wybraliśmy, przejawić się w swojej pełni - dla dobra swojego i innych istot. Niech na tej drodze towarzyszy nam lekkość, wytrwałość, poczucie sensu i nieprzywiązywanie się do tego, co zmienne i przemijalne.


------------------------------------------------------

Shiva i Shakti są jednym i tym samym.

Nie ma miejsca bez Niego. Nie ma miejsca bez Niej. Są jednym i tym samym.

Ona jest w każdej rzeczy. Ona jest w każdym słowie. Ona jest wszystkim, co jest.

Zobacz Ją we wszystkich rzeczach. Usłysz Ją we wszystkich dźwiękach. Rozpoznaj Ją we wszystkich myślach. Odczuwaj Ją we wszystkich uczuciach. Ona jest wszystkim, co jest.

Ona jest Tą, która jest w trzech światach.

Shiva i Shakti są jednym i tym samym.

Oto sekret.

Sekret Shivy i Shakti - Swami Jnaneshwara Bharati Żródło: https://www.swamij.com/shiva-shakti-secret.htm tłumaczenie: Dobry Oddech


Przypisy:

(1) wybór cytatów z książek (w języku angielskim) Swamiego Ramy, w których porusza istotę nauk Sri Vidya Samaya Tantry znajdziecie na stronie Ma Tripurashakti.: https://www.tripurashakti.com/sri-vidya-samaya-tantra-swami-rama?rq=tantra. Ma Tripurę poznałam w Sadhana Mandir Ashram, odwiedziła mnie kiedyś w Warszawie; obecnie prowadzi w sadhanamandir.org wiele ciekawych programów stacjonarnych i on-line

(2) Paramahamsa Prajnanananda: Jnana Sankalini Tantra, Prajna Publication, 2004, s. 16; autor, uczeń Paramahamsy Hariharanandy, którego miałam okazję spotkać w Warszawie i uczestniczyć w jego wykładzie, bardzo przystępnie pisze o istocie i duchowych praktykach tantrycznych - ale o tym innym razem

(4) Samuel G.B.: Origins of Yoga and Tantra. Indie Religions to the Thirteenth Century, Cambridge University Press, 2008 https://www.academia.edu/40398936/THE_ORIGINS_OF_YOGA_AND_TANTRA_Indie_Religions_to_the_Thirteenth_Century


443 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page